IIR Magyarország

AgiCon    Fraud    Kártyapiac   Connected day   Beszerzés

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

IIR Magyarország Kft.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az IIR Magyarország Kft (továbbiakban IIR) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az IIR adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az IIR magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az IIR a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Adatvédelmi Törvény”);
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

AZ IIR adatkezelését az IIR maga végzi, külső adatkezelőt nem vesz igénybe.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az ügyfél döntése alapján az IIR által szervezett rendezvényekhez kapcsolódóan az alábbi adatokat kezelheti:

 • vezetéknév, keresztnév,
 • email cím,
 • életkor,
 • telefonszám,
 • levelezési cím,
 • cégnév + beosztás
 • milyen rendezvények érdeklik, milyen rendezvényen vett részt,
 • kapcsolattartó neve, számlázási név, számlázási cím

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az IIR által végzett együttes adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

 • a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
 • a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, dokumentáció utólagos kiküldése, kérdőíves elégedettségi felmérés kiküldése
 • az IIR egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további képzésekről és szolgáltatásokról,
 • az Ügyfél szerződésszegése esetén az IIR jogainak érvényesítése,
 • az IIR piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
 • a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.
 • előzetes telefonos / e-mailes szakmai igényfelmérés az IIR rendezvényeinek programkialakításához
 • előadói megkeresések és kapcsolattartás az előadókkal

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

 Az IIR különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát az IIR rendelkezésére. Az IIR az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak az IIR tudomására.

Az IIR adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Az Ügyfél az  ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az IIR általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az IIR, valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik jogosultak.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt, illetve az adott adatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatásban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A hírlevél-küldés szabályai:

Hírlevelet Adatkezelő csak külön, kifejezetett feliratkozás esetén küld. A hírlevélre feliratkozás csak akkor lesz érvényes, ha a hozzájárulást az Ügyfél adja, az egyértelmű, kifejezett, és a nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél nevét és e-mail címét is.

Adatkezelő a hírlevélről történő leiratkozást ingyenesen, bármilyen korlátozástól mentesen, indokolási kötelezettség nélkül biztosítja. A leiratkozási kérelemnek Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz egyben törli a leiratkozó személy adatait a hírlevél adatbázisából. A hírlevélről történt leiratkozás alapján Adatkezelő nem törli az Ügyfél más célból rögzített és tárolt adatait.

Az adatkezelés elvei

Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az IIR által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

Az IIR szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az IIR az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az IIR, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a Személyes adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Ügyfél nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

Az IIR bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az IIR érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Ügyfél elérhető Személyes adatait.

Az Ügyfelet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő Személyes adat felvételről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az IIR az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az IIR, mint Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

Az IIR kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek az IIR mint Adatkezelő által, amíg az Ügyfél kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változásokról az Ügyfél e-mailen, telefonon adathat tájékoztatást . Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is

Az IIR hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adataik kezeléséről az Ügyfelek az IIRtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. '; document.write(''); document.write(addy_text44554); document.write('<\/a>'); //-->\n Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az IIR akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Ügyfél egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Ügyfél adatait.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az IIR által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az IIR közvetlenül tájékoztassa az Ügyfelet az IIR termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az IIR véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az IIR többféleképpen, így különösen telefonos megkereséssel, e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen az IIR tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy az IIR a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az IIR az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az IIR az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

Adatfeldolgozás

Az IIR külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat az IIR dolgozza fel.

Adattovábbítás lehetősége

Amennyiben az IIR által nyújtott szolgáltatás szempontjából szükséges, hogy az IIR az Ügyfél által megadott adatokat harmadik személyek részére továbbítsa (pl.: egyes szponzorált rendezvények), úgy ezen adatok a szolgáltatás célja és az IIR által a szolgáltatás körében adott tájékoztatás alapján kerülnek az ott megjelölt személy(ek) vagy szervezet(ek) számára továbbításra.

AZ IIR az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

AZ IIR fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Kapcsolat és jogorvoslat

IIR Magyarország Kft.

székhelye: 1134 Budapest, Rózsafa u. 13-17.

telefonszáma: 1-459-7300

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. '; document.write(''); document.write(addy_text94278); document.write('<\/a>'); //-->\n Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviseli: Bartalos Jenő

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!

http://www.naih.hu/kapcsolat.html

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.